Nieuws

Tijdelijk handelingskader voor omgaan met PFAS-houdende grond

14 augustus 2019

In juli is het tijdelijk handelingskader omgaan met PFAS-houdende grond van kracht geworden. Hiermee wordt enerzijds hergebruik van PFAS-houdende grond onder bepaalde omstandigheden mogelijk gemaakt. Anderzijds impliceert het handelingskader tot een directe onderzoeksplicht naar de aanwezigheid van PFAS (en GenX) voor alle vrijkomende grond die hergebruikt wordt of wordt afgevoerd naar verwerkers. Vanwege een zeer beperkte overgangsregeling en beperkte analysecapaciteit bij de laboratoria levert dit op dit moment voor veel in uitvoering zijnde of startende grondwerken vertraging op. Indien u voornemens bent om grond te ontgraven en af te voeren of her te gebruiken neem dan contact op met een van onze adviseurs om de gevolgen van het handelingskader voor uw situatie vast te stellen. Waar nodig kunnen wij aanvullend onderzoek doen naar de aanwezigheid van PFAS (en GenX).

PFAS 

Waarom een tijdelijk handelingskader?

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen.

Vanwege het ontbreken van de hergebruiksnorm in het huidige Besluit bodemkwaliteit en de vergunningsvoorschriften van grond verwerkende inrichtingen, kon grond met marginaal verhoogde gehalten niet meer worden hergebruikt of gereinigd. Dit heeft ertoe geleid dat diverse werken niet meer konden worden uitgevoerd. Om het grondverzet weer mogelijk te maken heeft de staatssecretaris vooruitlopend op de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit het tijdelijk handelingskader vastgesteld. Hierdoor wordt het hergebruik van grond met licht verhoogde gehalten onder bepaalde omstandigheden mogelijk gemaakt.

Omdat sprake is van diffuus verhoogde achtergrondwaarden, welke in heel Nederland voor kunnen komen is in het handelingskader tevens expliciet de verplichting opgenomen om bij alle partijkeuringen en onderzoeken in het kader van hergebruik de PFAS (en GenX) parameters te onderzoeken.

Grond verwerkende inrichtingen, zoals grondbanken en grondreinigers, eisen voorafgaand aan de acceptatie onderzoeksresultaten van PFAS en GenX, zodat zij kunnen vaststellen of zij de grond binnen hun vergunningsvoorwaarden mogen ontvangen en of de aangetoonde gehalte beperkend kunnen zijn voor hun reinigingstechniek of afzet. Ondanks de ruimte die het handelingskader heeft geboden voor direct hergebruik, zijn de vergunningsvoorschriften en reinigingstechnieken nog niet afgestemd op de PFAS problematiek. Hierdoor hanteren momenteel veel acceptanten nog een 0-norm in hun acceptatiebeleid.

Vanwege de plotselinge publicatie van het handelingskader en een zeer beperkte overgangsregeling heeft de markt niet kunnen anticiperen op de onderzoeksvraag die is ontstaan. Dit resulteert momenteel in een analysetermijn van enkele weken, waardoor projecten waarbij grond wordt afgezet naar verwerkers stagneert.

Ook kunnen verontreinigingen in de bodem als gevolg van incidenten en calamiteiten in veel gevallen momenteel niet direct worden ontgraven en afgevoerd naar verwerkers. Ook in deze gevallen dient eerst onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS (en GenX) plaats te vinden. Naar verwachting zal de analysecapaciteit en het acceptatiebeleid van verwerkers binnen afzienbare tijd worden verruimt.