Advies, coördinatie en begeleiding bodemonderzoek en sanering

Opdrachtgever:
BPL Wegen v.o.f.
Locatie:
Limburg
BPL

Project

Ten behoeve van een betere ontsluiting van de parkstadgemeenten is de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) aangelegd. Het betreft een aanpassing van 14 km bestaande infrastructuur en 12 km nieuwe wegen, inclusief 39 kunstwerken, 130 faunapassages en 1 ecoduct.

De bodemadviseur van Strukton Milieutechniek is in het projectteam opgenomen ten behoeve van advies, coördinatie en begeleiding om alle bodemonderzoeken en saneringsactiviteiten zo efficiënt mogelijk binnen de wettelijke kaders uit te voeren.

Resultaat

In totaal zijn binnen het wegtracé 19 gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd onder het Besluit Uniforme Saneringen of de Wet Bodembescherming. Daarnaast zijn enkele asbestverontreinigingen, stortlocaties of verontreinigde funderingslagen verwijderd. De adviseur beoordeelt per situatie de meest optimale aanpak om de saneringswerken te integreren in het bouwproces. Hij stemt af met bevoegd gezag, beoordeelt de uitgevoerde onderzoeken en coördineert de saneringsuitvoering.

Bijzonderheden

In het werk is een sanering uitgevoerd waarbij circa 400.000 m3 mijnsteen is herschikt. Hergebruik en sanering van mijnsteen in Limburg kent een specifiek beleid. Door intensieve afstemming met bevoegd gezag, het ministerie en ontwerpende partijen is een kosteneffectieve en functiegerichte saneringsvariant vastgesteld die optimaal is afgestemd op het uitvoeringsontwerp en de lokale beleidsdoelstellingen.

Daarnaast zijn tijdens het werk aangetroffen stortplaatsen en een tweetal tankstations gesaneerd en is een IBC-toepassing gerealiseerd met uit het werk vrijkomend materiaal. Door juiste afstemming met bevoegd gezag, opdrachtgever en de uitvoerende partij zijn materialen efficiënt hergebruikt en zijn de saneringen functiegericht uitgevoerd. Hierdoor zijn de kosten en vertragingen als gevolg van deze aangetroffen verontreinigingen geminimaliseerd.