Bergen op Zoom, de aanleg van een infiltratiesysteem op een stortplaats

Opdrachtgever:
Attero
Locatie:
Bergen op Zoom
Attero

Project

Een eigenaar van diverse stortplaatsen doet, met zijn locatie in Bergen op Zoom als pilot, mee aan het programma “introductie Duurzaam Stortbeheer” (iDS). Dit is een initiatief van de afvalbranche en overheid om te komen tot duurzame stortplaatsen.

Bij traditioneel storten wordt een waterdichte onder- en bovenafdichting aangebracht, worden water en gassen onttrokken en gezuiverd en wordt een monitoringssysteem aangebracht om evt. verspreiding van verontreinigende stoffen tijdig te signaleren. Nadeel is dat op termijn de afdichting weer moet worden vervangen, dat de stortplaats eeuwigdurende zorg nodig heeft en het dus lastig is om de locatie een nieuwe en betere bestemming te geven.

Bij Duurzaam Stortbeheer wordt in een periode van meerdere jaren achtereenvolgens water en lucht in het stort gebracht om zo de verontreinigende stoffen in het stortmateriaal versneld biologisch af te breken. Na afloop van dit proces moet de kwaliteit van het materiaal dusdanig zijn dat er geen risico’s meer voor de omgeving zijn, zodat de stortplaats in de toekomst geen of minder zorg nodig heeft en de locatie een andere, hoogwaardigere functie kan krijgen.

Strukton Milieutechniek heeft het uitvoeringsontwerp voor het infiltratiesysteem voor deze pilot, opgesteld en het vervolgens ook gerealiseerd. De feitelijke werkzaamheden bestonden uit het sleufsgewijs ontgraven van stortmateriaal, het aanbrengen van het infiltratiesysteem (incl. aan- en afvoerleidingen, ook buiten het stort), het aanbrengen van geotextiel en het aanvullen van de sleuven met menggranulaat (4 - 40 mm) en stortmateriaal en het afdekken van het stortpakket met grond.

Resultaat

De stortplaats is voorzien van een goed werkend infiltratiesysteem voor (gezuiverd) percolaat en een afdeklaag, waarmee de meerjarige pilot in het kader van het programma iDS kan worden uitgevoerd.

Bijzonderheden

Door het geaccidenteerde terrein en de taluds van de stortplaats werden sommige sleuven zeer diep, soms tot wel 2,5 meter, wat het aanbrengen van geotextiel en drains bemoeilijkte. Tevens is uit het oogpunt van veiligheid extra aandacht gegeven aan de stabiliteit van de taluds. Het reeds aanwezige gaswinningssysteem van het stort is beschermd met rijplaten. De aanleg van de leidingen naar de bestaande waterzuivering werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van kabels en leidingen. Dit hebben we opgelost door veel handmatig te ontgraven. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder veiligheidsklasse 3T/1F.