Sanering voormalige stortplaats

Opdrachtgever:
BPL Wegen v.o.f.
Locatie:
Landgraaf
Landgraaf Hopelerweg
Landgraaf Hopelerweg2

Project

Kort voor de start van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg trof men ter plaatse van de Hopelerweg in Landgraaf een voormalige stortplaats aan.

Realisatie volgens bestaand ontwerp en planning kon alleen plaatsvinden door (snelle) planvormging en sanering van de stortplaats. Het aangetroffen stortmateriaal, bestaande uit grond met 30% bijmenging van bouw- en sloopafval en teerhoudend asfalt, hebben we aanvullend onderzocht. Plaatselijk werden sterke verontreinigingen met PAK aangetroffen. De concentraties van het aangetroffen asbest bleven onder de saneringsnorm. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek stelden wij een ontwerp en saneringsplan op voor de feitelijke sanering, inclusief milieukundige begeleiding.

Resultaat

Van het totale volume van 21.500m3 werd 15.000 m³ ontgraven en afgevoerd en het restgedeelte werd afgedekt met een leeflaag. Vervolgens kon realisatie van de Buitenring plaatsvinden, zonder aanvullende maatregelen in verband met de voormalige stortplaats.

Bijzonderheden

Planning en kosten van het oorspronkelijke plan voor de Buitenring waren leidend bij het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het opstellen van het ontwerp van de sanering. Door intensief overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag hielden we de gevolgen van de sanering op de aanleg van de Buitenring beperkt. In de grond troffen we asbestnesten aan. Het verwijderen en afvoeren van asbest vond apart plaats onder toepassing van specifieke veiligheidsmaatregelen.